Notársky úrad
JUDr. Lenka Luptáková

Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín
lenka.luptakova@notar.sk
+421 940 633 555

ilustračný obrázok

Za činnosť notára podľa Notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára.

Výšku odmeny za úkony notárskej činnosti stanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

Výsledný notársky poplatok, ktorý klient u notára platí, pozostáva zo samotnej odmeny a náhrady hotových výdavkov notára, ale taktiež z odmeny NK SR a náhrady hotových výdavkov CIS a zvyšuje sa o DPH vo výške 20%, ktorej platcom je každý notár.