Notársky úrad
JUDr. Lenka Luptáková

Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín
lenka.luptakova@notar.sk
+421 940 633 555

ilustračný obrázok
OSVEDČOVANIE PRáVNE VýZNAMNýCH SKUTOčNOSTí
 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • o iných skutočnostiach – notár je oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, najmä priebeh losovania alebo predloženie vecí, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára
NOTáRSKE ÚSCHOVY

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy

 • závet
 • inú listinu, listinný cenný papier
 • peniaze
 • hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku
NOTáRSKE CENTRáLNE REGISTRE
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
  Registrácia do zoznamu prijímateľov podielu 2% z dane (občianske združenia, nadácie a iné). Registračné obdobie je vždy od 1.9. do 15.12. príslušného kalendárneho roka.
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
  Obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
  Registrácia záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva, výmaz záložného práva. Splatili ste svoju pôžičku či úver a na aute máte registrované záložné právo veriteľa, ktoré bráni jeho prevodu? Veriteľ vám vystaví potvrdenie o splatení dlhu, na základe čoho vám notár záložné právo z registra vymaže.
 • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
  Obsahuje zoznam vyhlásených dražieb. Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.
 • Notársky centrálny register listín (NCRls)
  Obsahuje súdne listiny, ak tak ustanovuje osobitný zákon, notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ak potrebujete, aby osoba vzdialená na druhom konci republiky obdržala Vašu notársky osvedčenú listinu okamžite (napr. plnomocenstvo na prepis auta), notár Vašu listinu nahrá do registra a vzápätí si ju druhá osoba vie “vytiahnuť” u svojho notára z registra. Notársky centrálny register je aj výborným úložiskom pre vaše dôležité dokumenty – dokument si môžete uložiť do NCRls na neobmedzený čas a v prípade straty či zničenia vášho originálneho dokumentu budete mať takto nastálo zabezpečenú jeho elektronickú verziu, ktorú si podľa potreby od notára z registra vyžiadate a ktorá bude rovnako použiteľná na právne úkony ako zničený či stratený originál.
NOTáRSKE ZáPISNICE O PRáVNYCH ÚKONOCH
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení / zrušení vecných bremien
 • zmluvy o pôžičke
 • exekučné tituly
 • závety
 • listiny o vydedení
 • o zúžení / rozšírení alebo vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach
 • a iné
PRáVNE PORADENSTVO

Notár v súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže poskytovať právne rady fyzickým aj právnickým osobám.

Zastupovanie v katastrálnom konaní

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám poskytovať zastupovanie v katastrálnom konaní. Pri spísaní kúpnej či darovacej zmluvy u nás nájdete kompletný servis a pomoc s prevodom vašej nehnuteľnosti – nemusíte chodiť na kataster či písať návrh na vklad, všetko vyriešime za vás. Navyše pri prevode nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice je skrátená lehota na katastri na 20 dní a pri elektronickom podaní zo strany notára ušetríte 50% zo správneho poplatku.

zaručená konverzia

Umožňuje prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a aj opačne – prevod elektronickej formy dokumentu na listinnú a to pri zachovaní jej použiteľnosti na právne úkony. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby, jednou z nich je aj notár. Žiadateľom môže byť akákoľvek fyzická či právnická osoba.

Činnosť notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve

Jediná činnosť notára, v ktorej si nemôžete vybrať “svojho” notára, ale notár je poverený príslušným súdom podľa rozvrhu práce. Na základe poverenia Okresného súdu Námestovo notárka ako súdna komisárka samostatne koná a rozhoduje v dedičskom konaní po poručiteľovi. Jej konanie a rozhodovanie v dedičskom konaní je konaním a rozhodovaním súdu prvej inštancie.

ZASTUPOVANIE PRED OBCHODNýM REGISTROM

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri založeniach a zmenách v obchodných spoločnostiach. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti pre Vás tiež vypracujeme všetky listiny potrebné na prvozápis či zápis zmien v ORSR a zastúpime Vás v konaniach pred ORSR či Živnostenským registrom. Na počkanie vyhotovujeme aj výpisy z ORSR použiteľné na právne úkony.

S účinnosťou od 1.11.2023 budete môcť na notárskom úrade vybaviť už aj zápis nových spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) priamo do Obchodného registra. Táto nová kompetencia notárov prináša klientom výraznú úsporu času – prakticky do 24h od získania živnostenského oprávnenia a splnení všetkých zákonných náležitostí už môžete mať registrovanú Vašu spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a začať svoje podnikanie a to bez toho, aby ste museli registráciu riešiť zdĺhavo a formálne so súdom. Navyše, pri registrácii cez notárov sa súdny poplatok neplatí. Stačí vám podnikateľský nápad – všetko ostatné promptne vyriešime za vás.